For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Общи условия

I.ПРЕДМЕТ
1. Долупосочените общи условия имат за цел за изясняване и регулиране на отношенията между фирма „ХАШТАГ УЕБ СТУДИО“ ЕООД, представлявана от лицето И. Колев, със седалище: гр. София, ул. Ген. Кирил Ботев 26Е, офис 12, и ЕИК 204421073, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронната платформа за публикуване на рекламни съобщения www.promotirai.eu.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 
1. Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, по-долу са упоменати данните за Доставчика, както следва:
(1) Наименование на Доставчика: „ХАШТАГ УЕБ СТУДИО“ ЕООД
(2) Данни за контакт: e-mail: info@promotirai.eu, Тел: +359 2 408 74 90
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
1. Електронната платформа Promotirai.eu е с интернет адрес www.promotirai.eu, чрез който Ползвателите могат да осъществяват споразумения за покупко-продажба и доставка на предлаганите от платформата рекламни услуги, включително и да извършват следните действия:
(1) Регистриране и създаване на персонален клиентски профил за преглеждане, публикуване на рекламни съобщения (обяви), както и закупуване на допълнителни рекламни активности в рамките на платформата, предлагани от www.promotirai.eu, както и ползване на допълнителни услуги, предлагани от фирмата; създаването на потребителски профил в www.promotirai.eu, чрез подаване на данни като електронна поща, телефон и име, се счита за сключване и влизането е сила на Договор между Дружеството и подателя на информация, регистрирал се в платформата, за което потребителя ще бъде уведомен, чрез потвърдително писмо за успешна регистрация.
(2) Да осъществява контакти по електронен път свързани със сключването на договорни отношения с ДОСТАВЧИКА чрез страницата на www.promotirai.eu която се намира в Интернет;
(3) С приемането на настоящите Общи условия, всеки потребител, чрез публикуване на обява или друго взаимодействие с електронната платформа, се съгласява да получава известия по електронен път системата, свързани с неговите действия (регистрация, публикация, коментари и други)
(4) С приемането на настоящите Общи условия, всеки потребител, чрез публикуване на обява или друго взаимодействие с електронната платформа, се съгласява да получава известия по електронен път системата, свързани с неговите действия (регистрация, публикация, коментари и други).
(5) Да осъществяват търговски споразумения за ползване на безплатно рекламно пространство за своите търговски съобщения и/или покупко-продажба на допълнителни рекламни активности, предлагани от електронната платформа;
(6) Да осъществяват различни разплащания свързани с осъществените договори с  ДОСТАВЧИКА, съобразявайки се с поддържаните от www.promotirai.eu методи на разплащане.
(7) Да се информират за предлаганите от електронната платформа нови възможности за рекламни активности;
(8) Да се информират за публикуваните услуги и продукти, характеристиките им, цените и начина за тяхната доставка, когато е приложимо;
(9) Да се осведомяват за правата си, произтичащи от закона за защита на потребителите и закона за електронна търговия, чрез страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет;
IV. НАДЗОРНИ ОРГАНИ, отговарящи за защита на потребителите:
1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел. (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“ Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22. Уеб сайт: www.kzp.bg
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Доставчикът се задължава да гарантира правата на Ползвателите и осигуряване на рекламно пространство, съобразно буквата на закона и условията приети в практиката, и съобразени с потребителското и търговското право.
2. (1) С приемането на настоящите Общи условия, всеки потребител, чрез публикуване на обява се счита, че е сключил договор от разстояние с Дружеството и той се съгласява данните за контакт, както и друга информация, свързана с него, изложена в публикацията (обявата) с цел реклама, продажба или контакт с други потребители,  да бъде публикувана и общо достъпна.
(2) Съгласно споразумението сключено между Доставчика и Ползвателите за ползване и/или покупко-продажба на рекламно пространство, Доставчикът е длъжен да достави рекламното пространство на Ползвателя в сайта  www.promotirai.eu
(3) Ползвателя е длъжен да плати на Доставчика парично възнаграждение за доставените допълнителни рекламни активности, съобразявайки се с условията, описани в www.promotirai.eu и настоящите Общи условия. Сумата е в размера на цената на допълнителните рекламни активности, обявена от Доставчика на интернет адрес www.promotirai.eu.
(4) Доставчикът се задължава да достави всички допълнителни услуги, избрани от Ползвателя в срок и съобразно условията, обявени от Доставчика на страницата на електронната платформа и съгласно описаните тук Общи условия.
6. (1) Ползвателят и Доставчикът приемат, че всички споразумения и възникнали разплащания между тях, свързани с изпълнението и сключването на договор за покупко-продажба, могат да бъда извършени по електронен път и чрез електронни споразумения, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Приема се, че всички електронни заявки, направени от Ползвателите на сайта, са направени от лицата, упоменати в данните, представени от Ползвателя при регистрация на сайта. Заявленията се приемат за валидни, ако Ползвателят е въвел съответно името и парола си за достъп до профила си в сайта.
VI. ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА
1. За да може да използва услугите на www.promotirai.eu при осъществяване на споразумения за използване на рекламно пространство, чрез публикуване на търговска информация от Потребителя, то той трябва да използва своите име и парола за достъп до профила си. Това се прави в случаите, когато платформата изисква регистрация.
2. Ползвателя сам определя името и паролата, с които да регистрира своя клиентски профил. Това става чрез попълване на формуляр за регистриране на профила по електронен път на сайта на Доставчика.
3. Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва още при попълването на своя клиентски профил. Това става чрез натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“.
4. Доставчикът от своя страна се задължава да потвърди съществуването на индивидуален клиентски профил на Ползвателя, като потвърди неговата регистрация на сайта. За целта се изпраща писмо с информация за активиране и потвърждаване на регистрацията, чрез изпращане на уведомително писмо на електронната поща, предоставена от Ползвателя.
Потвърждаването на регистрацията от Получателя се осъществява чрез активирането на линк в писмото, който да уведоми Доставчика, че извършената регистрация е потвърдена. След получаване на потвърждението е създаден клиентски профил на Ползвателя и между него и Доставчика могат да се сключват търговски споразумения или други договорни отношения.
5. Задължение на Ползвателя е при регистрация да предостави реални и актуални данни. Освен това е задължен сам да актуализира данните, които е посочил при регистрацията си, ако настъпи промяна в тях.
6. Ако регистрацията на Ползвателя се извърши чрез уеб социална мрежа или друга мрежа, за страна в договорните отношения се приема лицето, което е титуляр на профила, употребен за регистрацията. Освен това, Доставчика получава правото да получи достъп до данните на Ползвателя, за идентифициране на последния в съответната мрежа.
7. (1) Електронен адрес. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Ползвателя посочва при регистрацията си като ползвател на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Ползвателя, като форма за контакт между него и Доставчика, е „основен електронен адрес“, по смисъла на текущите общи условия.
Ползвателят е напълно свободен да промени своя Основен контактен електронен адрес по всяко време, като същевременно уведомява Доставчика за тази промяна, чрез заявка за промяна.
(2) Промяна на електронния адрес
Ако постъпи заявление за смяна на основния електронен адрес за контакт, Доставчикът е длъжен да изпрати съобщение за потвърждение на промяната. Съобщението се изпраща до Ползвателя на посочения нов основен електронен адрес, а едва след неговото потвърждение, чрез активирането на линк, изпратен в писмото на Доставчика. Едва след това промяната се приема за валидна.
(З) Сигурност
С цел гарантиране на сигурността, Доставчикът в най-кратки срокове информира Ползвателя, че е променен Основния електронен адрес за контакт, чрез електронно писмо, адресирано до основния електронен адрес на Ползвателя, преди промяната му съгласно ал. 2.
(4) Доставчикът не е отговорен пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(5) Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да използва Основния контактен електронен адрес в определени случаи.
VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ
1. Ползвателите използват предимно страницата www.promotirai.eu за покупка на рекламни услуги и сключване на търговски отношения с Доставчика за покупка или продажба на предложените от Доставчика допълнителни рекламни активности, описани в www.promotirai.eu.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, описани на адрес www.promotirai.eu.
4. Ползвателя се приема като страна по договора с Доставчика чрез данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния клиентски профил на Ползвателя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден клиентски профил на Ползвателя при Доставчика.
5.Доставчикът се задължава да осигури на интернет страницата си, средства, които технически да установят и поправят грешките при въвеждане на информация, преди да бъде осъществено сключването на договора между двете страни.
6. Договорът се счита за сключен между двете страни веднага след извършване на регистрация на Ползвателя в сайта на Доставчика.
7. Доставчикът е задължен изрично да уведоми Ползвателя за сключването на това договорно споразумение. Уведомяването се извършва по електронен път.
8. Потвърждението и изявлението за сключването на договора между двете страни се смятат за осъществени, след като адресатите получат уведомления и достъп до тях.
9. Доставчикът и Ползвателя осъществяват договорни споразумения за използване на рекламно пространство, следвайки следната процедура:
(1)Регистрация.
Ползвателят създава свой профил чрез регистрация в електронната платформа и предоставя необходимите данни за контакт.
(2) Заявяване на рекламни активности (публикуване на търговска информация)
Публикуване на рекламни съобщения (обяви) става чрез влизане в системата, съответно с име и парола за идентифициране и публикуване на обява. Всеки потребител има право на една безплатна обява в рамките на своята регистрация, независимо от нейната валидност или активност, с цел тестване на предоставяните услуги.
Избирането на допълнителни рекламни активности и тяхната продължителност, предлагани от електронната платформа  става чрез добавянето им към списък допълнителни услуги за покупка можете да видите ТУК;
(3) Получаване услугите
Получаването на допълнителните рекламни услуги от Ползвателя се извършва чрез заплащане на изпрания пакет, упоменаване на начина и момента на плащане на поръчката;
(4) След заплащането и активирането на допълнителни рекламни активности, , Потребителя се идентифицира в системата, влиза в клиентския си профил и сам избира / активира за кое рекламно съобщение/я (обява/и) да се отнесе заплатената рекламна активност, за срок упоменат по време на поръчката и заплащането и.
VIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1. Правилата в настоящите Общи условия се прилагат от Доставчика спрямо Ползватели, които съгласно личните данни предоставени за сключване на споразумението за покупко-продажба при регистрирането си в www.promotirai.eu, се приемат като потребители съобразно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Регламент (ЕС) 216/679, отнасящ се до защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.
2. (1) Характеристиките на рекламните активности, които се предлагат от Доставчика, са уточнени в електронната платформа.
(2) Всички цени на с включени данъци.
(4) Плащането се извършва по електронен път, през системата на Доставчика.
IX. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР И ИЗТРИВВАНЕ НА РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ
1. Отговорността за съдържанието на публикуваната информация е изяло на регистрирания потребител.
2. Дружеството може едностранно да прекрати договора между него и потребителя като изтрие публикувана обява и/или целия потребителски профил, и/или да деактивира допълнителни рекламни активности,  и/или да поиска допълнителна доказателствена информация за коректността на въведените потребителски данни на физическото / юридическо лице и/или търговско съобщение, по своя преценка или е докладвана от трети лица по електронен път и/или чрез дадената опция за докладване в електронната платформа, когато:
(1) Публикуваната информация в обявата и/или потребителския профил / контактна информация е непълна или с видимо некоректно / незаконосъобразно съдържание.
(2) Когато публикуваното търговско съобщение е с неподходящо изображение или такова, което не отговаря на българското и европейско законодателство или неморално; изображение което нарушава авторските права на трети лица.
(3) Публикуваната информация в обявата е подвеждаща трети страни съдържание, с цел нелоялни търговски практики и/или измама;
(4) Публикуваната информация в обявата е с не морално, нецензурно, дискриминативно съдържание от всякакво естество или такова отразяващо, подканващо и и/или загатващо насилие върху хора и животни;
(5) Когато информацията не отговаря на Българското и Европейско законодателство.
X.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА ПУБЛИКУВАНИ ТУК
XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
1. www.promotirai.eu има право да променя настоящите Общиусловия, като се Доставчика се задължава междувременно да уведоми всички, които имат регистрация в електронната платформа.
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с www.promotirai.eu могат да бъдат прекратени в следните случаи:
1. Едностранно от страна на Доставчика, съгласно и реда, описан в параграф VII от настоящите Общи условия.
2. По взаимно съгласие — само в случай, че то бъде потвърдено в писмен вид;
3. Едностранно от страна на Ползвателя, чрез изтриване на потребителския профил създаден от него в електронната платформа  на адрес www.promotirai.eu.
4. Когато при обективно невъзможни обстоятелства, едната или другата от страните не е в състояние да изпълни задълженията си;
5. В случай че бъде упражнено право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Дружеството не носи отговорност за актуалността, достоверността и качеството на предлаганите в рекламите съобщения стоки и услуги от Потребителите.
2. В случай на недействителност на някои от разпоредбите от общите условия, това не може да води до обявяване на целия договор за недействителен.
3. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
4. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.promotirai.eu

Top